Tin nổi bật

Kế hoạch/lịch công tác tháng

Hệ thống văn bản thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường Cẩm Thịnh
1. Quyết định số 24-QĐ/ĐU ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Phường Cẩm Thịnh về việc kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


2. Quyết định số 25-QĐ/ĐU ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Phường Cẩm Thịnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở3.Quyết định số 26-QĐ/ĐU ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Phường Cẩm Thịnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Các tin liên quan: