Tin nổi bật

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 1.2
   
Stt Tên thủ tục hành chính
1 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
2 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện  điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã 
3 Bình chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
4 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
5 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
7 Thủ tục giải quyết Tố cáo
8 Thủ tục tiếp công dân
9 Thủ tục xử lý đơn thư
10 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
11 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
12 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 
13 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
14 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
15 Thủ tục chứng thực di chúc
16 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
17 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
18 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
19 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
20 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
21 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
22 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
23 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
24 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
25 Thủ tục công nhận hòa giải viên
26 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
27 Thủ tục thôi làm hòa giải viên
28 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 
29 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại