Tin nổi bật

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 4
   
stt Tên thủ tục hành chính
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
2 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
3 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
4 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
5 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực