Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thẩm định, phe duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thảm quyền của UBND cấp xã
Lĩnh vực: LĨNH VỰC THỦY LỢI
Thời gian giải quyết: 12 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file