Tin nổi bật

tuyên tuyền về chế độ, chính sách người có công

100% kinh phí hỗ trợ người có công về nhà ở giai đoạn 3 từ ngân sách tỉnh

 

 
Ngày 8/5/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1491/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 3. Đây là vấn đề người dân và bạn đọc quan tâm. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã trao đổi với Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nguyễn Hoài Sơn.

Thưa ông, Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở có ý nghĩa như thế nào?

Từ năm 2013 đến năm 2018, Quảng Ninh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giữa giai đoạn) với tổng số 9.657 hộ được hỗ trợ (gồm 5.179 hộ xây mới và 4.478 hộ sửa chữa). Tổng mức đầu tư nhà ở ước tính trên 1.370 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp trên 370 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của các hộ gia đình ước trên 1.000 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công đã trợ giúp nhiều hộ gia đình có nhà ở ổn định, đời sống người có công được nâng lên rõ rệt, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sẽ được triển khai như thế nào ở giai đoạn này, thưa ông?

Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng được tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành theo kế hoách đề ra. Tuy nhiên, một số hộ trong diện được hỗ trợ đề nghị tiếp tục được triển khai thực hiện chính sách. Do đó, cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH đã rà soát thực trạng nhà ở của các hộ gia đình chính sách người có công. Theo đó, toàn tỉnh có 28.000  hộ chưa được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở. Trong đó, trên 3000 hộ có nhà ở bị hư hỏng cần xây mới, sửa chữa, cải tạo. Từ đó, Sở LĐTB&XH đã phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh chủ trương tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 3.

Ngày08/5/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1491/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh- giai đoạn 3. Việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công ở giai đoạn này về cơ bản triển khai thực hiện như giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (đối tượng hỗ trợ, điều kiện về nhà ở); mức hỗ trợ như giai đoạn 2 (60 triệu đồng/hộ xây mới nhà ở, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở); số hộ gia đình người có công với cách mạng được phê duyệt hỗ trợ trong giai đoạn 3 là 2.840 hộ (trong đó, 1.514 hộ xây mới, 1.326 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí thực hiện trên 130 tỷ đồng.

Điểm mới trong giai đoạn 3 này đó là nguồn kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 3 là 100% do ngân sách tỉnh đảm bảo, khác với giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (ngân sách Trung ương: 80%, ngân sách tỉnh: 20%). Đề án cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các sở, ngành, các cơ quan, nhất là UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong việc triển khai đề án này để đảm bảo tiến độ thực hiện đề án hoàn thành dứt điểm trong năm 2020.

Đối với các hộ gia đình người có công có nhu cầu hỗ trợ nhà ở từ năm 2021 trở đi, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí nguồn lực và kêu gọi nguồn vốn xã hội hoá để triển khai theo điều kiện của địa phương.

Thưa ông, hiện, Đề án đang được triển khai đến đâu?

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định việc phân bổ nguồn vốn thuộc Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH triển khai cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, đa số các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai đề án để đảm bảo tiến độ hoàn thành dứt điểm trong năm 2020. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, khoảng trên 300 hộ đã và đang triển khai việc xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Để triển khai Đề án đạt hiệu quả, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai, vận động các gia đình trong diện hưởng chính sách khẩn trương thực hiện; đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, huy động các nguồn vốn xã hội hoá để hỗ trợ thêm cho các gia đình đặc biệt khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở đảm bảo khang trang, chắc chắn, an toàn.
                                                                                                                                                         Cao Quỳnh      
Nguồn: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=92064
Các tin liên quan: