Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Lĩnh vực: LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6  tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;
b) Số lượng: 01 bộ
2. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai
3. Đối tượng thực hiện TTHC: các tổ chức, cá nhân.
4. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã;
5. Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận của UBND cấp xã.
6. Phí, lệ phí: Không
7. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;
8. Điều kiện thực hiện TTHC: không.
9. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ “Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh”.
 
 
File đính kèm: Tải file