Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

NGHỊ QUYẾT 51 HĐND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về việc xác nhận kết quả bầu kiện toàn các chức danh Trưởng ban, phó trưởng ban KTXH hội đồng nhân dân phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân Phường bầu
NGHỊ QUYẾT HĐND PHƯỜNG CẨM THỊNH
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Trang: 1 | 2  |