Tin nổi bật

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung

Triển khai, sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Ngày 23/3/2020 Bộ Tư pháp có công văn  số 1032/BTP-BTTP về triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản.

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 2064/UBND-TM3 về việc thông tin trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Theo đó, triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn/ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (Tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải trên Cổng thông tin).

 

Các tin liên quan: