Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 Quyết định số 61/QĐ- UBND của UBND Phường Cẩm Thịnh ngày 14/6/2018 Về việc phân công nhiệm vụ cho CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cẩm Thịnh