Tin nổi bật

Phát triển kinh doanh, mùa vụ

Nơi khởi xướng nhiều sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

26/09/2019 08:59
Tỉnh Quảng Ninh vừa tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Quảng Ninh tuy không phải là tỉnh trọng điểm nông nghiệp và bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ( NTM) với xuất phát điểm rất thấp, chỉ có 26 xã đạt trên 75% tiêu chí ( chiếm 20,8% số đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM). Nhưng với sự tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân, nên sau 10 năm triển khai chương trình, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thành tựu trong xây dựng NTM.
Tính đến nay, tỉnh đã có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 đơn vị cũng đã hoàn thành hồ sơ, được Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua, chỉ còn chờ quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến đến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 90 xã và 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, vượt kế hoạch của tỉnh và Trung ương đề ra. Trong đó đáng chú ý nhiều mục tiêu, tiêu chí được tỉnh thực hiện vượt cao so với mặt bằng chung toàn quốc. Cụ thể, số tiêu chí bình quân đạt 18,03 tiêu chí, cả nước là 15,26; 81,1% số xã đạt chuẩn NTM, cả nước là 50,26; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, cả nước là 4,5%; có xã đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM kiểu mẫu v.v.

Với thành tựu trong 10 năm xây dựng NTM đã góp phần quan trọng làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao đáng kể; văn hóa - xã hội, môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ; dân chủ được chú trọng, mở rộng, phát huy; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, giữ vững... Đặc biệt, ý thức, nhận thức của cán bộ, nhân dân đã chuyển mạnh từ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước sang chủ động, tích cực, thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM...

Nhận xét, đánh giá về những kết quả của Quảng Ninh trong xây dựng NTM, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, cách làm đồng bộ, quyết liệt, liên tục và sáng tạo của Quảng Ninh luôn được Trung ương, các bộ, ngành liên quan và nhiều địa phương trong cả nước ghi nhận, đánh giá cao, học tập để nhân rộng. Quảng Ninh đã góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong việc thực hiện các phần việc khó, như xóa đói, giảm nghèo; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, triển khai chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP)...

Với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và những kết quả, kinh nghiệm, bài học trong thực hiện chương trình xây dựng NTM sẽ là tiền đề, bàn đạp để Quảng Ninh tự tin, vững bước thực hiện các nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo, mặc dù phía trước cũng còn không ít khó khăn, trở ngại, nhất là việc triển khai ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo đặc biệt khó khăn. Tin rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, cùng sự đồng thuận, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân với vai trò là chủ thể trong thực hiện chương trình, Quảng Ninh sẽ về đích xây dựng NTM theo đúng lộ trình là đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...
                                                                                                                                                     Thanh Tùng
Nguồn: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=86566