Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
Các tin liên quan: