Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
Các tin liên quan: