Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về việc xác nhận kết quả bầu kiện toàn các chức danh Trưởng ban, phó trưởng ban KTXH hội đồng nhân dân phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Các tin liên quan: