Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân Phường bầu
Các tin liên quan: