Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của HĐND phường Cẩm Thịnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Các tin liên quan: