Tin nổi bật

Quy hoạch/kế hoạch/chính sách thu gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và khai thác tài nguyên, thiên nhiên

Công bố "Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Cẩm Phả đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Ngày 30/12/2013, UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Quyết định số 5125/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Cẩm Phả năm 2020, định hướng đến năm 2030".
UBND thành phố Cẩm Phả công bố công khai "Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Cẩm Phả năm 2020, định hướng đến năm 2030" bao gồm các hồ sơ, tài liệu sau:

(1) Quyết định phê duyệt quy hoạch;

(2) Bản đồ quy hoạch môi trường giai đoạn 2020 - 2030:


 
                                                                                Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
Các tin liên quan: